↑ Return to Obecní úřad

Print this Stránka

Seznam poplatků

Vnitřní předpis obce Blučina o svobodném přístupu k informacím Obec Blučina , v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) stanoví postup při poskytování informací Obecním úřadem Blučina dle zákona. § 1 Místo a způsob získávání ústní nebo telefonické informace a) Ústní nebo telefonické žádosti o informace dle tohoto zákona lze uplatnit na odborně příslušném pracovišti Obecního úřadu Blučina (dále jen OÚ). b) Ústní nebo telefonickou žádost o poskytnutí informace vyřizuje příslušný pracovník neprodleně ústně nebo telefonicky. c) Nelze-li požadovanou informaci okamžitě poskytnout, nebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně. d) Pro podání písemné žádosti je stanoven formulář s názvem "Informace dle zákona č. 106/99". §2 Místo a způsob získávání písemné informace a) Jako místo, kde lze podat písemnou žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí o odmítnutí žádosti, je stanoveno pracoviště podatelny OÚ. b) Pro podání písemné žádosti je stanoven formulář s názvem "Informace dle zákona č. 106/99" c) Žadatelem řádně vyplněný a podepsaný formulář podatelna zaeviduje, přiřadí mu jednací číslo a ještě týž den předá odborně příslušnému pracovišti k vyřízení. Formulář musí být vyplněn čitelně. d) OÚ v zákonné lhůtě žadateli písemně požadovanou informaci podá, případně vydá rozhodnutí o neposkytnutí informace. Lhůty jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice. e) Všechny písemné žádosti o informace, odpovědi na ně i rozhodnutí o jejich neposkytnutí jsou evidovány v podatelně OÚ. Postupy při zajišťování informací podle jiných zákonů než zák. č.106/99 Sb. (např.: č.123/98 Sb., č. 455/91 Sb.) se řídí ustanoveními těchto zákonů.   §3 Místo a způsob odvolání proti rozhodnutí OÚ a) Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to písemně poštou nebo osobně na podatelně OÚ. b) Odvolání musí obsahovat: . Jméno, příjmení, adresu žadatele . Proti čemu odvolání směřuje a čeho se žadatel domáhá (včetně čísla jednacího původní žádosti) . Datum podání odvolání . Vlastnoruční podpis žadatele c) Odvolacím orgánem proti rozhodnutí OÚ v samostatné působnosti je obecní rada, v ostatních případech starosta obce. d) Obecní rada, nebo starosta obce rozhodne o odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne předložení odvolání OÚ. e) Nerozhodne-li odvolací orgán v uvedené lhůtě má se za to, že vydal rozhodnutí kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.   §4 Informace. které se neposkytují a) Dle § 7 zákona - ochrana utajovaných skutečností, tj. zejména v oblasti zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti České republiky, zpracování a přenosu údajů v přenosových, výpočetních a informačních systémech, ochrany osob, předmětů a objektů, zabezpečení veřejné bezpečnosti apod., jakož i další informace označené jako utajené. b) Dle § 8 zákona - ochrana osobnosti a soukromí tj. zejména v oblasti evidence obyvatel a matriky (rodná čísla, čísla občanského průkazu a další osobní data obyvatel), jakož i další informace které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby (rasový původ, členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, majetkových poměrech apod.) OÚ tyto informace poskytne pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem dotčené osoby. c) Dle § 9 zákona - ochrana obchodního tajemství (s výjimkou § 9 odst. 2 zákona), tj. zejména informace z obchodního styku (např. úvodní části smluv o dílo obsahující bankovní spojení smluvních stran, pokud k jejich zveřejnění nedala dotčená strana předchozí souhlas). d) Dle § 10 zákona - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů, tj. zejména informace o majetkových poměrech právnických a fyzických osob, o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení. .. e) Dle § 11 zákona - další omezení práva na informace . lnformace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům obce či OÚ. . Byla předána OÚ osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. . Poskytnutím informace by byla porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvláštním předpisem. . Informace, které OÚ získal od třetí osoby k plnění úkolů na základě zvláštního zákona, podle kterého by se na ně vztahovala povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, avšak které lze poskytnout podle tohoto zákona, poskytne OÚ jen ty informace, které přímo souvisejí s plněním jeho úkolu. . Do zápisů z obecní rady se zásadně neumožňuje žadateli o informace nahlédnout, neboť obsahují utajované skutečnosti a údaje, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzických osob. Je však možné žadateli poskytnout výpis ze zápisu z obecní rady li těch případů, které neobsahují žádné výše uvedené skutečnosti.   § 5 Úhrady za poskytování informací a) Poskytnutí informací ústně nebo telefonicky se nezpoplatňuje. b) Za zhotovení kopie dokumentu formát A 4 ... ... ...1,50Kč/kus c) Za práci spojenou s. vyhledáním a zpracováním informace za každou i započatou čtvrthodinu práce 36,-Kč d) Další náklady, nutně vyna1ožené na získání podkladů pro poskytnutí informace -cestovné, stravné dle zákona č. 119/92 Sb. v platném znění e) Další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů pro poskytnutí informace -poštovné dle tarifů České pošty f) Práce s archiváliemi ... .. . ... . .. . .. .. . ... dle zákona č. 368/92 Sb. v platném znění g) Ostatní ... ... ... .., ... ... ... ... ...dle zákona č. 368/92 Sb. v platném znění h) Výsledná cena je součtem všech provedených úkonů zařazených do výše uvedených položek. i) Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. j) Bude-li předpokládaná úhrada za poskytnutí informace vyšší než 50 Kč, je žadatel povinen při podání žádosti uhradit zálohu ve výši 50 % předpokládané úhrady. e) Podatelna stanoví předpokládanou výši úhrady na základě konzultace s odborně příslušným pracovištěm.   §6 Přehled nejdůležitějších předpisů pro rozhodování OÚ . zákon č. 367/90 Sb. o obcích (ve znění pozdějších předpisů) . zákon č. 71/67 Sb. o správním řízení . zákon č. 50/76 Sb. o stavebním řízení (ve znění pozdějších předpisů) . zákon č. 125/97 Sb. o odpadech (ve znění pozdějších předpisů) . zákon č. 268/49 Sb. o matrikách (ve znění pozdějších předpisů) . zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích . zákon č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím . a obecně závazné vyhlášky obce Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v úřední dny v podatelně OÚ, obecně závazné vyhlášky v kanceláři starosty obce. §7 Platnost směrnice Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.01.2000.       Josef Srnec v.r. Ing. František Minařík v.r. starosta obce místostarosta obce Příloha č.l   Lhůty pro poskytování informací v roce 2000.   Poskytnutí informací Do 30 dnů ode dne přijetí žádosti § 14 odst. 3 písmo c) a § 20 odst. 3. Prodloužení lhůty Maximálně o 20 dnů § 14 odst. 5 a § 20 odst. 3. Rozhodnutí o odepření informací Do 30 dnů ode dne přijetí žádosti § 15 odst. 1 Odložení žádosti Do 3 dnů § 14 odst. 3 b) Výzva k upřesnění žádosti Do 7 dnů § 14 odst. 3 a) Lhůta v jaké musí být žádost žadatelem upřesněna Do 30 dnů § 14 odst. 3 a)   Lhůta pro podání odvolání 15 dnů ode dne doručení § 16 odst. 1   Lhůta pro odvolání při neposkytnutí informací 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti § 15 odst. 4   Lhůta pro vyřízení odvolání 15 dnů ode dne předložení odvolání odvolacímu orgánu § 16 odst. 3

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/seznam-poplatku/