↑ Return to Potřebuji vyřídit

Print this Stránka

Trvalé pobyty

    OHLAŠOVNA POBYTU OBYVATEL   TRVALÉ POBYTY 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Přechodné pobyty byly s účinností od 1.7.2000 bez náhrady zrušeny. Změnu trvalého pobytu ohlašuje občan osobně. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – viz bod 22 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:   Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen: - vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu - předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část (pravý dolní roh) v důsledku změny místa trvalého pobytu - doložit vlastnictví k bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např.nájemní kupní smlouvu vloženou do katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí, který není starší 3 měsíců atd.), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (nevyžaduje se v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny). Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení Veškeré doklady je třeba předkládat v originále nebo úředně ověřené kopii. 3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:   Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, proto se nejprve dostavte v úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 12 .00, od 13.00 do 17.00 hodin,ve středu od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 18.00 hodin v ostatních dnech se lze dotázat pouze telefonicky. 4. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:   Na OÚ Blučina 5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:   Na OÚ Blučina, ohlašovna pobytu obyvatel , v úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 12 .00, od 13.00 do 17.00 hodin,ve středu od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 18.00 hodin v ostatních dnech se lze dotázat pouze telefonicky. 6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:   Při ohlášení změny trvalého pobytu je občan povinen - vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu - předložit platný občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část (pravý dolní roh) v důsledku změny místa trvalého pobytu - doložit vlastnictví k bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např.nájemní smlouva kupní smlouva vložená do katastru nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí, který není starší 3 měsíců, atd.) , anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (nevyžaduje se v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny). Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení Veškeré doklady je třeba předkládat v originále nebo úředně ověřené kopii. Vzhledem k tomu, že dle § 14 odst.1 písm.d) zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu, kdy je třeba předložit 1 fotografii (o rozměru 3,5 x 4,5 cm, která Vás zobrazuje v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých – další informace viz občanské průkazy) 7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:   Přihlašovací lístek k trvalému pobytu – občan vyplňuje a podepisuje přihlašovací lístek modrou nebo černou propisovací tužkou bíle vyznačené rubriky. Přihlašovací lístek si můžete převzít na OÚ Blučina, ohlašovna pobytu obyvatel , v úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 12 .00, od 13.00 do 17.00 hodin,ve středu od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 18.00 hodin v ostatních dnech se lze dotázat pouze telefonicky 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:   Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50 Kč. 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:   Jsou-li předloženy ohlašovně veškeré potřebné doklady, je změna místa trvalého pobytu vyznačena na místě (ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu – pravý dolní roh a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu). 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:   - 11. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:   - 12. Můžete využít tuto elektronickou službu:   - 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:   Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů 14. Jaké jsou související předpisy::   Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují::   - 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:   Dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích - § 21 odst.1 písm.b – přestupku se dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést - lze uložit pokutu do 1000 Kč - § 21 odst.1 písm.c – úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody – lze uložit pokutu do 5000 Kč - § 42 odst.1 písm.e – nesplní povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy o občanských průkazech a o hlášení a evidenci pobytu občanů – lze uložit pokutu do 1000 Kč 17. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:   - 18. Potřebujete se k věci dozvědět víc?   Zrušení údaje o místu trvalého pobytu – dle ust. zák.č..133/2000 § 12 odst.1 a § 10 odst.6 písm.c) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu: 1. byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností 2. na návrh oprávněné osoby (za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např.bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt Od nabytí právní moci rozhodnutí bude občanu, jehož trvalý pobyt byl zrušen, vyznačena úřední adresa – sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. Žádost o zrušení trvalého pobytu podává oprávněná osoba na podatelně ÚMČ Praha 5. V žádosti oprávněná osoba uvede své identifikační údaje (data narození, místo trvalého pobytu), identifikační údaje osoby, které žádá zrušit údaj o místě trvalého pobytu (data narození, místo trvalého pobytu, kde má být údaj zrušen), důvody, pro které má být občanovi údaj o místě trvalého pobytu zrušen. K žádosti přiloží další doklady, kterými podloží svůj návrh (např.nájemní smlouvu k bytu znějící výhradně na jméno oprávněné osoby, písemná dohoda oprávněné osoby a osoby, jíž má být údaj o trvalém pobytu zrušen, pravomocné rozhodnutí soudu, v němž je podpořen návrh oprávněné osoby atd.) Veškeré doklady je třeba předkládat v originále nebo úředně ověřené kopii. 19. Dále se můžete se obrátit na:   Pracovníky OÚ Blučina 20. Další informace najdete na www stránkách:   www.blucina.cz 21. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:   - 23. Za správnost návodu odpovídá:   OÚ Blučina 25. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni::   6.5.2002    

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/potrebuji-vyridit/trvale-pobyty/