↑ Return to Potřebuji vyřídit

Print this Stránka

Povolení provozu VHP

POVOLENÍ PROVOZU VÝHERNÍHO HRACÍHO PŘÍSTROJE     1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   O povolení provozu výherního hracího přístroje je oprávněn jednat statutární orgán právnické osoby, nebo tímto orgánem zplnomocněná jiná osoba. 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:   Provozovatelem výherního hracího přístroje může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky. Povolení se vydá, jestliže provozování VHP je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel využito části výtěžku. 3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:   Osobní návštěva příslušného úřadu podle adresy trvalého umístění výherního hracího přístroje. 4. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:   Obecní úřad Blučina 5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:   Obecní úřad Blučina, Marie Drabálková, tel. 05/47235221 Úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 12 .00, od 13.00 do 17.00 hodin,ve středu od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 18.00 hodin v ostatních dnech se lze dotázat pouze telefonicky. 6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:   Žádost, která musí obsahovat: Název a sídlo provozovatele, IČO, telefon popř. fax Doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy Přesný model VHP Evidenční (výrobní) čísla VHP a rok jejich výroby Přesný název a adresa trvalého umístění VHP Způsob zajištění odborného servisu Herní plán VHP Herní řád – v případě herny Jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let v místě trvalého umístění VHP Potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty ve výši 2.000.000,- Kč K jednotlivým bodům žádosti nutno doložit tuto dokumentaci (originál předložit, kopii ponechat): ad. 1) Výpis z obchodního rejstříku a prohlášení provozovatele, že je právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti. V předmětu činnosti musí být uvedeno mimo jiné např. provozování výherních hracích přístrojů ad. 2) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců ad. 3,4) Platné osvědčení EZÚ ad. 5) Smlouva s uživatelem prostor, kde budou VHP trvale umístěny ad. 6) Název, adresa, IČO servisní organizace. Servis musí být zajišťován subjektem, který má na tuto činnost oprávnění (např. živnostenský list nebo jiný doklad) ad. 7) Herní plány k jednotlivým typům VHP ad. 8) Herní řád (návštěvní řád) – stanoví pravidla a podmínky účasti hráče ve hře. Je přikládán k žádosti o povolení provozu, jedná-li se o hernu ad. 9) Jméno, trvalé bydliště a rodné číslo osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osob mladších 18 let v místě trvalého umístění VHP ad. 10) Potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty ve výši 2.000.000,- Kč (musí to být zvláštní účet ne podnikatelský) 7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:   - 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:   1.Správní poplatky za povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý stroj - nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce Kč 10.000,- - nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce Kč 16.000,- - nejdéle na kalendářní rok Kč 30.000,-   2. Správní poplatky za povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje Kč 1.000,- Poplatek je splatný bez vyměření, před vydáním rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů poštovní poukázkou nebo. Při vydání rozhodnutí o povolení provozu VHP nutno doklad o platbě předložit. 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:   Do 15ti dnů. 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:   - 11. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:   - 12. Můžete využít tuto elektronickou službu:   - 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:   Zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších změn a doplňků. 14. Jaké jsou související předpisy::   Zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují::   Provozovatel může proti rozhodnutí o povolení provozu VHP podat do 15ti dnů ode dne doručení odvolání k Obecnímu úřadu, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:   Pokuta do výše: 150.000,- Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím územním obvodu provozuje výherní hrací přístroje bez povolení, které by byla oprávněna obec vydat, nebo je provozuje v rozporu se zákonem, herním plánem, nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy. 17. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:   www.blucina.cz 18. Potřebujete se k věci dozvědět víc?   - 19. Dále se můžete se obrátit na:   Pracovníky OÚ Blučina 20.. Další informace najdete na www stránkách:   www.blucina.cz 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:   Elektronickou poštou na adresu: - 22. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:   Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 23. Za správnost návodu odpovídá:   Obecní úřad Blučina 24. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni::   6.5..2002 25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:   6.5.2002    

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/potrebuji-vyridit/povoleni-provozu-vhp/