↑ Return to Potřebuji vyřídit

Print this Stránka

Místní poplatek za VHP

  MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ     1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   Provozovatel výherního hracího přístroje, nebo jím zplnomocněná jiná osoba. 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:   Správu poplatku vykonává Obecní úřad Blučina příslušný k vydání povolení k provozování výherního hracího přístroje. 3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:   Ohlašovací povinnost je splněna podáním žádosti o povolení k provozování výherního hracího přístroje. V případě, kdy povolení k provozování VHP vydává Ministerstvo financí nebo obec, je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Poplatník je rovněž povinen, v případě zahájení a ukončení provozu jinak než v období, na které byl provoz výherního hracího přístroje povolen, oznámit tuto skutečnost, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení nebo ukončení provozu, správci poplatku. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného VHP do provozu a zaniká dnem ukončení provozu povoleného VHP. Poplatník je povinen oznámit každou další skutečnost, mající vliv na poplatkovou povinnost, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 4. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:   Obecní úřad Blučina 5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:   Obecní úřad Blučina, Marie Drabálková, tel. 05/47235221 Úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 12 .00, od 13.00 do 17.00 hodin,ve středu od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 18.00 hodin v ostatních dnech se lze dotázat pouze telefonicky 6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:   Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti. 7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:   - 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:   Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj činí na tři měsíce 5.000,- Kč pro celé území obce, poplatek je splatný: při povolení výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla při povolení výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou stejných splátkách při povolení výherního hracího přístroje na dobu dvanácti měsíců ve čtyřech stejných splátkách Poplatek lze hradit bezhotovostním převodem i jednorázově Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:   - 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:   - 11. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:   - 12. Můžete využít tuto elektronickou službu:   - 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:   Vyhl. č.2/1998o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ve znění pozdějších změn a doplňků. 14. Jaké jsou související předpisy::   Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují::   Provozovatel může proti platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne doručení odvolání k Obecnímu úřadu, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:   Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených vyhl. č. 2/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 a 37a), zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 17. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:   www.blucina.cz 18. Potřebujete se k věci dozvědět víc?   - 19. Dále se můžete se obrátit na:   Pracovníky OÚ Blučina 20. Další informace najdete na www stránkách:   www.blucina.cz 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:   Elektronickou poštou na adresu: - 22. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:   - 23. Za správnost návodu odpovídá:   Obecní úřad Blučina 24. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni::   6.5.2002 25. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:   6.5.2002

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/potrebuji-vyridit/mistni-poplatek-za-vhp/