↑ Return to Potřebuji vyřídit

Print this Stránka

Místní poplatek za psa

  MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ     1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):   Vlastník psa (fyzická nebo právnická osoba). 2. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:   Správu poplatku vykonává obecní úřad příslušný podle trvalého bydliště (sídla) poplatníka. Poplatník je odpovědný za to, že pes bude na veřejnosti opatřen evidenční známkou, kterou mu po přihlášení psa vydá správce poplatku. Nerozhoduje přitom, zda pes poplatku podléhá či nikoli. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku. Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. 3. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:   Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k místnímu poplatku ze psů do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jež poplatku nepodléhá. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 sazby.   4. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:   Obecní úřad Blučina 5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:   Obecní úřad Blučina, pracovník úřadu, tel. 05/47235221 Úřední hodiny jsou v ostatních dnech se lze dotázat pouze telefonicky. 6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:   průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu) doklad o přiznání důchodu (nižší sazba poplatku) 10,- Kč na evidenční známku 7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:   Formulář k místnímu poplatku ze psů získáte na OÚ Blučina v úřední dny v pondělí od 8.00 do 12 .00, od 13.00 do 17.00 hodin,ve středu od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 18.00 hodin www.blucina.cz   8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:   Sazby poplatku činí ročně: Kč 50,- za jednoho psa Kč 75,- za druhého a dalšího psa téhož vlastníka Splatnost poplatku: ročně, nejpozději do 15. května každého roku Poplatek se hradí v hotovosti. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50 %. Osvobození a úlevy: Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů ZTP-P. Nárok na osvobození je poplatník povinen prokázat.   9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:   - 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:   - 11. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány:   - 12. Můžete využít tuto elektronickou službu:   - 13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:   OZV obce Blučina.č. 02/1998 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 14. Jaké jsou související předpisy::   Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují::   Poplatník může proti platebnímu výměru podat do 30ti dnů ode dne doručení odvolání k Obecnímu úřadu Blučina 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:   Za porušení povinností nepeněžité povahy stanovených vyhl. č. o místním poplatku ze psů může správce poplatku uložit pokutu podle § 37 a 37a) zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 17. Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:   05/47235221 18. Potřebujete se k věci dozvědět víc?   -   Dále se můžete se obrátit na:   Pracovníky OÚ Blučina   Další informace najdete na www stránkách:   www.blucina.cz 19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:   - 20. Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty:   - 21. Za správnost návodu odpovídá:   Obecní úřad Blučina 22. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni::   6.5.2002 24. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:   6.5.2002

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/obecni-urad/potrebuji-vyridit/mistni-poplatek-za-psa/