↑ Return to MŠ Blučina

Print this Stránka

Provozní řád mateřské školy

Mateřská škola Blučina Komenského 122, 66456 Blučina, IČ: 281611 PROVOZNÍ ŘÁD Mateřské školy Blučina Článek 1. Povinnosti zřizovatele   Zřizovatel je povinen zajišťovat: - zabezpečení pitné vody v případě přerušení její dodávky, - vhodné podmínky pro osobní hygienu pracovníků a žáků školy, - provádění dezinfekce a deratizace v případě potřeby (tuto činnost smějí provádět jen osoby k tomu způsobilé), - provádění technických úprav, nátěrů a malování.   Článek 2. Povinnosti zaměstnavatele   Zaměstnavatel je povinen zajišťovat: - aby pracovníci byli seznámeni s potřebnými hygienickými a pedagogickými požadavky, - osobní ochranné a pracovní pomůcky, - aby práci ve škole vykonávaly jen osoby zdravotně způsobilé, - čistotu veškerých školních zařízení,   Článek 3. Povinnosti pracovníků 1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků Mateřské školy Blučina (dále jen pracovníci) a jejich osobní hygiena: - před nástupem do zaměstnání se podrobit preventivní lékařské prohlídce, - musí mít vystaven zdravotní průkaz a na požádání jej předložit orgánu ochrany veřejného zdraví, - pracovníci jsou povinni dostavit se k mimořádné lékařské prohlídce při horečnatém nebo průjmovém onemocnění, nebo při hnisavém onemocnění kůže a sliznic, při onemocnění (i podezření z onemocnění) přenosnou nemocí u sebe nebo spolubydlících či spolupracujících, - pracovníci jsou povinni při mimořádné lékařské prohlídce upozornit lékaře na své zaměstnání, - pracovníci se musí dostavit k mimořádné lékařské prohlídce také na výzvu lékaře nebo odborného pracovníka hygienické služby, - oděv musí být čistý a upravený, - v učebně nesmí pracovník provádět toaletní a kosmetické úpravy zevnějšku, 2. Ve všech prostorách školy platí zákaz: - kouření, - zákaz pití a konzumace jídla mimo vyhrazený prostor, - zákaz vstupu domácích zvířat.   3. Pracovníci školy jsou dále povinni: - dodržovat zásady provozní a osobní hygieny, - užívat jen schválené a předepsané technologické pracovní postupy, - udržovat v čistotě své pracoviště, používané pracovní nářadí, ochranný oděv a obuv, - dodržovat provozní řád na pracovišti.   Článek 4. Hygiena provozu   Hlavní důraz se klade na čistotu prostor: - úklid všech prostor se provádí průběžně za použití mycích, příp. dezinfekčních prostředků, - hygienická zařízení musí být v provozuschopném stavu a udržována stále v čistotě, - škola musí být' zásobena tekoucí pitnou vodou a po celou provozní dobu musí být zajištěn přívod teplé vody, - ručník používá každý svůj, nebo se používají jednorázové (papírové), - tekuté mýdlo je k dispozici z dávkovače u umývadel. Článek 5. Organizace stravování   1) Strava se pracovníkům a žákům školy vydává přímo v jednotlivých třídách. 2) Za čistotu ve třídách odpovídá pověřená pracovnice úklidu. 3) Kuchařka převeze stravu do přípraven, odkud ji postupně vydává do jednotlivých tříd. 4) Pedagogický dozor při stravování zajišťuje ředitel školy, nebo jím pověřený pracovník. 5) Ve třídách MŠ se mohou stravovat pouze žáci MŠ a pracovníci školy. V případě absence strávníků je možné odebrat první den nemoci stravu do jídlonosičů. 6) Pitný režim je zajištěn celodenně prostřednictvím kuchyně. Článek 6. Režim dne, pohybová výchova a otužování Režim dne musí být stanoven tak, aby zohledňoval věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých. Jedná se zejména: - pravidelně střídat činnosti, - provádět relaxační pohybová cvičení, - zohledňovat a uplatňovat zvláštní režim u žáků s vývojovými poruchami, zvláště žáků integrovaných, - v případě příznivého počasí umožnit všem žákům školy pohyb na školní zahradě, - využívat příznivého počasí k pravidelným vycházkám po obci, - využívat maximálně venkovních prostor pro tělocvik a cvičení. Článek 7.   Závěrečné ustanovení   1)Tento provozní řád je závazný pro všechny pracovníky. 2)Zaměstnavatel je povinen zajistit jeho proškolení a dodržování. 3) Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti v prosinci 2001. V Blučině dne: 22.12. 2001   Josef Srnec v.r. Ing. František Minařík v.r. starosta obce místostarosta obce    

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/o-obci/ms-blucina/provozni-rad-materske-skoly/