↑ Return to O obci

Print this Stránka

MŠ Blučina

ZŘIZOVACÍ LISTINA   příspěvkové organizace obce Blučina   vydaná v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v návaznosti na ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a ustanovení § 35 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schválená zastupitelstvem dne: 29.10.2002 I. Zřizovatel Úplný název zřizovatele : Obec Blučina, okres Brno - venkov Sídlo : Náměstí Svobody č. 119, 664 56 Blučina Identifikační číslo : 281 611   II. Název, sídlo příspěvkové organizace a její identifikační číslo Název : Základní škola,Blučina, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo : Komenského 18, 19, 664 56 Blučina Právní forma : Příspěvková organizace Identifikační číslo : 71005251   III. Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti 1) Základní škola Blučina(dále jen „příspěvková organizace“) poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Její činnost je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 291/1991 Sb., o základní škole, v platném znění). 2) V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, je součástí příspěvkové organizace: · školní družina Činnost uvedených součástí je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění (zejména §§ 2, 3, 20 a 39), a prováděcími předpisy (zejména vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, vyhláška MŠMT č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech). 3) Základní škola zajišťuje stravování svých žáků na základě smlouvy mezi ZŠ a MŠ. IV. Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem příspěvkové organizace 1) Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, radou obce s předchozím souhlasem krajského úřadu, a to na základě výsledků konkurzního řízení. Bez předchozího souhlasu krajského úřadu je jmenování neplatné. 2) Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy, zejména s § 3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.     V. Vymezení majetku Příspěvkové organizaci se předává do správy k vlastnímu hospodářskému využití dále uvedený majetek ve vlastnictví zřizovatele, jehož celková účetní hodnota činí 6 171 533 Kč Z toho:   A) Majetek nemovitý v celkové zůstatkové účetní hodnotě   Soupis nemovitého majetku : k.ú. označení nemovitosti m2 účetní hodnota Blučina pozemek p.č.3 1145 45 800 Kč Blučina pozemek p.č.4 805 12 880 Kč   Blučina Budova čp 18, 19 - 5 188 269 Kč     B) Majetek movitý v celkové zůstatkové účetní hodnotě 924 584 Kč Soupis movitého majetku dle účetního členění rozvahy je uveden v příloze č. 1 zřizovací listiny, která je uložena u zřizovatele a v ZŠ.         VI. Vymezení majetkových práv a povinností Příspěvková organizace má k majetku vymezenému v části V. této zřizovací listiny následující práva a povinnosti: a) je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet a hospodárně využívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o jeho zachování a rozvoj, udržovat jej a provádět jeho opravy, vést v evidenci a účetnictví majetku; b) je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit před odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy. Za tím účelem musí majetek pojistit. Je rovněž povinna vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, životního prostředí (např. zajišťováním odpadového hospodářství a ochrany ovzduší), v oblasti dopravy a silničního hospodářství (např. zajišťováním údržby komunikací na svěřených nemovitostech, chodníků), v oblasti vodního hospodářství, hygieny a v dalších oblastech; c) je povinna využívat všech práv vlastníka tak, jako by je vykonával vlastník sám, zejména včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení, nároky z pojistných událostí a pod., a za tím účelem samostatně jednat v soudních sporech jako účastník řízení. Je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících; d) není oprávněna svěřený majetek prodat, směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem ani věcnými břemeny, vložit svěřený majetek do majetku právnických osob. Jakoukoli uvedenou dispozici s nemovitým majetkem je oprávněna učinit pouze s předchozím souhlasem rady obce; e) je oprávněna smluvně pronajmout svěřený nemovitý majetek nebo poskytnout výpůjčku svěřeného nemovitého majetku na dobu kratší než 1 rok. Příspěvková organizace není oprávněna smluvně pronajmout svěřený nemovitý majetek nebo poskytnout výpůjčku svěřeného nemovitého majetku na dobu 1 roku a dobu delší jednoho roku bez předchozího souhlasu zřizovatele. Výjimku tvoří výpůjčka svěřeného nemovitého majetku příspěvkové organizaci nebo organizační složce zřizované stejným zřizovatelem. V těchto případech je příspěvková organizace oprávněna smlouvu uzavřít i na dobu 1 roku a dobu delší jednoho roku bez předchozího souhlasu zřizovatele; f) je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší pěti let; g) v právních vztazích týkajících se nemovitého majetku vystupuje příspěvková organizace jménem vlastníka (tj. zřizovatele), jako správce svěřeného majetku; pro potřeby stavebního řízení se touto zřizovací listinou dává plná moc řediteli příspěvkové organizace ke všem úkonům příslušejícím jinak vlastníku nemovitosti; h) je oprávněna vystupovat jako zadavatel v právních vztazích týkajících se movitého i nemovitého majetku vyplývajících ze zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to v případech veřejných zakázek malého rozsahu, kdy zadavatel může rozhodnout o přímém zadání veřejné zakázky. Bez omezení v případech naléhavé potřeby, jde – li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárii, přírodní katastrofu nebo hrozí – li nebezpečí škody velkého rozsahu. V ostatních případech je příspěvková organizace zadavatelem veřejné zakázky jen se souhlasem zřizovatele; i) investiční činnost příspěvkové organizace financovaná z investičního fondu příspěvkové organizace nad 200 000,- Kč (bez DPH) v jednotlivých případech podléhá schválení zřizovatele; j) investiční záměr k investiční činnosti příspěvkové organizace financované za účasti finančních prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku, ze státních a jiných fondů, popřípadě z jiných zdrojů, podléhá schválení zřizovatele; k) je povinna se řídit při jakémkoli nakládání s nepotřebným majetkem pravidly pro nakládání s nepotřebným majetkem vydanými zřizovatelem; l) je oprávněna uzavírat vlastním jménem smlouvy o půjčkách z Fondu kulturních a sociálních potřeb při dodržení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.     VII. Okruhy doplňkové činnosti 1) Zřizovatel povoluje příspěvkové organizaci níže uvedené okruhy doplňkové činnosti navazující na její hlavní účel, a to k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců : · pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí · pronájem nebytových prostor 2) Podmínkou realizace výše uvedené doplňkové činnosti je : a) realizace doplňkové činnosti nenaruší plnění hlavního účelu příspěvkové organizace, b) oddělené sledování doplňkové činnosti a finanční hospodaření dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, c) dodržování podmínek stanovených směrnicí vydanou ředitelem příspěvkové organizace; podmínkou platnosti směrnice je její schválení zřizovatelem, d) živnostenské oprávnění.     VIII. Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou od 01.01.2003.     IX. Závěrečná ustanovení 1) Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení zastupitelstvem obce. 2) Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 01.01.2003 a v plném rozsahu nahrazuje Zřizovací listinu organizační složky Základníškola,Blučina, okres Brno-venkov, Komenského 18, 19, 664 56 Blučina, ze dne 16.7.2002 3) Tato zřizovací listina je vyhotovena v 10 vyhotoveních s platností originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a osm vyhotovení zřizovatel.   4) Schváleno zastupitelstvem Obce Blučina dne 29.10.2002   V Blučině dne 30.10.2002             ……………………………………………… Srnec Josef, starosta obce    

Permanent link to this article: http://old2.blucina.cz/o-obci/ms-blucina/

Provozní řád mateřské školy

Mateřská škola Blučina Komenského 122, 66456 Blučina, IČ: 281611 PROVOZNÍ ŘÁD Mateřské školy Blučina Článek 1. Povinnosti zřizovatele   Zřizovatel je povinen zajišťovat: – zabezpečení pitné vody v případě přerušení její dodávky, – vhodné podmínky pro osobní hygienu pracovníků a žáků školy, – provádění dezinfekce a deratizace v případě potřeby (tuto činnost smějí provádět jen …

Zobrazit stránku »